Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Διαδικασία ανάκτησης του πιστοποιητικού κρυπτογράφησης

Η διαδικασία ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης είναι η εξής:

1. Ο υπάλληλος του εντεταλμένου γραφείου επιβεβαιώνει την ταυτότητα του Τελικού Χρήστη
Η επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας του Τελικού Χρήση διενεργείται με την επίδειξη των προβλεπόμενων αποδεικτικών ταυτοπροσωπείας (π.χ. ΑΔΤ) από τον Κώδικα της Διοικητικής Διαδικασίας.

2. Η ταυτοποίηση του Τελικού Χρήστη προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του

3. Ο υπάλληλος του εντεταλμένου γραφείου μέσω της εφαρμογής επιβεβαιώνει ότι έχουν εκδοθεί τα ψηφιακά πιστοποιητικά σύμφωνα με το ονοματεπώνυμο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του τελικού χρήστη.

4. Ο υπάλληλος του εντεταλμένου γραφείου παραλαμβάνει από τον τελικό χρήστη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι:

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης του πιστοποιητικού κρυπογράφησης του τελικού χρήση, η οποία θεωρείται με το γνήσιο της υπογραφής του

 5. Ο υπάλληλος του εντεταλμένου γραφείου διαβιβάζει είτε ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον υπάλληλο είτε ταχυδρομικώς τη σχετική αίτηση

Η αποστολή της αίτησης και των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται άμεσα στην αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου.