Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Δικαιολογητικά - έντυπα

Προκειμένου να εκδοθούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά (υπογραφής-αυθεντικοποίησης, κρυπτογράφησης και τομεακά) της ΑΠΕΔ, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία και θα πρέπει να κατατεθούν στα αρμόδια εντεταλμένα γραφεία (π.χ. ΚΕΠ) προκειμένου να προχωρήσει  η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών :

1. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού χρήστη (π.χ. απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΤ)
2. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά :
    α) το όνομα χρήστη του ενδιαφερόμενου στην πύλη ΕΡΜΗΣ
    β) ο σειριακός αριθμός ΑΔΔΥ (έξυπνης κάρτας ή USB token), στην περίπτωση μόνον που έχει παραλάβει τέτοιου είδους συσκευή για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης).

Στην συνέχεια απαιτείται επίσκεψη σε εντεταλμένο γραφείο (π.χ. ΚΕΠ της επιλογής του τελικού χρήστη) προκειμένου:

 
α) Να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του όταν δεν προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως.
β) Να γίνει η φυσική ταυτοποίηση τους στην πύλη ΕΡΜΗΣ μέσω της οποίας θα γίνει η έκδοση των ψηφιακών του πιστοποιητικών. Για να γίνει η φυσική ταυτοποίηση του τελικού χρήστη στην πύλη ΕΡΜΗ από τον υπάλληλο του ΚΕΠ, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει το όνομα χρήστη (login) που διαθέτει στην πύλη ΕΡΜΗΣ και να προσέρθει σε κάποιο ΚΕΠ με αποδεικτικό της ταυτοποίησης του (π.χ. ΑΔΤ).
 

Ο υπάλληλος του εντεταλμένου γραφείου παραλαμβάνει την υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής όταν δεν προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως) και τα απλά φωτοαντίγραφα εγγράφου ταυτοποίησης και τα διαβιβάζει είτε ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγγραμένα είτε αποστέλλουν ταχυδρομικώς τα πρωτότυπα στην Αρχή Εγγραφής

Εν συνεχεία, θα εκδοθούν τα πιστοποιητικά από την Αρχή Πιστοποίησης και ο τελικός χρήστης - ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τον οδηγό για να κατεβάσει και να εγκαταστήσει τα πιστοποιητικά του.

Δικαιολογητικά για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για νομικά πρόσωπα (Φορείς του Δημοσίου Τομέα)

Στην περίπτωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για νόμιμο εκπρόσωπο Δημοσίου Φορέα, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Από φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης
2. Επίσημο έγγραφο για την λειτουργία (ισχύ) του συγκεκριμένου Φορέα (π.χ. αντίγραφο προσφάτου ΦΕΚ όπου αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα)
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο αποτελεί το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, ή νόμιμο εκπρόσωπο του εποπτεύοντος Φορέα, ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο (π.χ. επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού για νομικό πρόσωπο)
4. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση πιστοποιητικού (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής όταν δεν προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως)

Επιπλέον, διατίθενται τα εξής έντυπα και χρήσιμες πληροφορίες: 

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών (σε μορφή pdf)
  2. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών (σε μορφή pdf)
  3. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ανάκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών κρυπτογράφησης (σε μορφή pdf)
  4. Έντυπο παράδοσης – παραλαβής ΑΔΔY (σε μορφή doc)
  5. Έντυπο παράδοσης – επιστροφής ΑΔΔY (σε μορφή doc)
  6. Χρήσιμες οδηγίες για τον τελικό χρήστη
  7. Οδηγίες εγκατάστασης για πιστοποιητικά χαλαρής αποθήκευσης (αποθήκευση στον browser)
  8. Οδηγίες εγκατάστασης για πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης (αποθήκευση σε ΑΔΔΥ - έξυπνη κάρτα ή usb token)
  9. Πληροφορίες για την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της ΑΠΕΔ