Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Υπηρεσία χρονοσήμανσης

Η Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ υποστηρίζει την λήψη κι έλεγχο εγκυρότητας της αίτησης χρονοσήμανσης, την ανάκτησης ασφαλούς χρόνου, την παραγωγή και επαλήθευσης χρονοσφραγίδων. Η λειτουργία χρονοσήμανσης αξιοποιείται για την υπογραφή ψηφιακών δεδομένων και για την υπογραφή των αρχείων συμβάντων του αρχείου ψηφιακής αυθεντικοποίησης. Η λειτουργικότητα της χρονοσήμανσης που παρέχεται από την Εθνική Πύλη, διασφαλίζει τις παρακάτω ιδιότητες των υπογραφόμενων ψηφιακών δεδομένων:

· Την ακεραιότητα τους με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών,
· Την ύπαρξη των ψηφιακών δεδομένων σε μια συγκεκριμένη μορφή κατά ή πριν από μια χρονική στιγμή,
· Τον ιδιοκτήτη των δεδομένων κατά τη στιγμή της επικύρωσης με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών,
· Την ορθότητα του περιεχομένου ως προς τη νομική εγκυρότητα, τα πνευματικά δικαιώματα και ως προς το αληθές των ισχυρισμών που πιθανώς περιέχει. 

Θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση των πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ για τη χρονοσήμανση σε όλους τους υπολογιστές από τους οποίους θα γίνει η παραλαβή ψηφιακά χρονοσημασμένων εγγράφων. Το συγκεκριμένο θα πρέπει να γίνει άπαξ για κάθε μηχάνημα.

1. Πιστοποιητικό Αρχής Χρονοσήμανσης (1)
2. Πιστοποιητικό Αρχής Χρονοσήμανσης (2)

Η εισαγωγή της χρονοσήμανσης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε το ίδιο έγγραφο να χρονοσημανθεί, είτε να παραχθεί διαφορετικό αρχείο (κατάληξη .tst). Στην πρώτη περίπτωση χρονοσήμανσης του εγγράφου, θα πρέπει παραμετροποιηθεί η κατάλληλη εφαρμογή με την υπηρεσία χρονοσήμανσης:

α) είτε από την Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ, όπου θα πρέπει να παραμετροποιηθεί η εφαρμογή και συγκεκριμένα στο πεδίο TSA url, θα πρέπει να συμπληρωθεί το:

TSA url: http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer

Επιπλέον στο πεδίο OID Policy θα πρέπει να συμπληρωθεί το εξής (χωρίς κενά):

OID:  1.3.6.1.4.1.601.10.3.1 

β) είτε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, οπότε θα πρέπει να παρεμετροποιηθεί η εφαρμογή αντίστοιχα με το: 

http://timeserver1.eim.gr/tsp
http://timeserver2.eim.gr/tsp

Στη δεύτερη περίπτωση χρονοσήμανσης με την δημιουργία διαφορετικού αρχείου, θα πρέπει να χρησιμοπιοιηθούν οι εξής υπηρεσίες:

Υπηρεσία χρονοσφραγίδας

Υπηρεσία επαλήθευσης της χρονοσφραγίδας 

 Συμπληρωματικά μπορείτε να συμβουλευθείτε τους εξής ακόλουθους σχετικούς συνδέσμους:

1) Υπογραφή εγγράφου σε μορφή PDF (με ή χωρίς χρονοσήμανση / timestamp) με την χρήση του εργαλείου JSignPDF (εγχειρίδιο σε μορφή pdf)

2) Υπογραφή εγγράφου σε μορφή PDF (με ή χωρίς χρονοσήμανση / timestamp) με την χρήση του εργαλείου Xolido (εγχειρίδιο σε μορφή pdf)

3) Χρονοσήμανση εγγράφου MS Word 2010 (εγχειρίδιο σε μορφή pdf)