Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Σκοπός Πλαισίου Ηλ. Διακυβέρνησης

Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΠΗΔ) εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Το ΠΗΔ περιέχει του κανόνες και τα πρότυπα που απαιτούνται για την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής και αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το ΠΗΔ είναι η εθνική εξειδίκευση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda for Europe) στη χώρα μας.
 
Η διαλειτουργικότητα με βάση το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2011-2015 (ICT for Government and Public Services - Action plan 2011-2015) είναι σε πρώτη προτεραιότητα, διότι αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση διασυνοριακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΠΗΔ σε εθνικό επίπεδο στοχεύει στην αποτελεσματική υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και στη συμβολή στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, διαδικασιών και δεδομένων.

Με το ΠΠΔΔΤ (Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων) καθορίζονται τα πρότυπα & οι προδιαγραφές που θα συμβάλλουν στην ομογενοποίηση της παρουσίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο διαδίκτυο καθώς και του περιεχομένου που διαχειρίζεται και δημοσιεύει, με στόχο την υποστήριξη των πολιτών / επιχειρήσεων στην ανεύρεση & αξιοποίηση δημόσιας πληροφορίας και στην ηλεκτρονική διάδρασή τους με τη δημόσια διοίκηση. Το ΠΔΥΗΣ (Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών) μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών καθορίζει τις γενικότερες αρχές και τη στρατηγική που θα πρέπει να διέπει την ανάπτυξη της ελληνικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο την υποστήριξη τόσο της ανταλλαγής περιεχομένου μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων όσο και της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών προς τους πολίτες / επιχειρήσεις.

Το ΠΨΑ (Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Πολιτών / Επιχειρήσεων) θα καθορίσει τις απαιτήσεις για την παροχή ασφαλών & ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών, κυρίως 3ου και 4ου επιπέδου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον, το ΠΗΔ διαπραγματεύεται την σχεδίαση των προτύπων μεταδεδομένων και XML σχημάτων (metadata & XML standards) που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του συνόλου των υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και την οργάνωση & επικαιροποίηση ήδη σχεδιασμένων ή υπό σχεδίαση προτύπων, βάσει του πλαισίου διαλειτουργικότητας και των διαδικασιών, προδιαγραφών και προτεραιοτήτων που αυτό θα θέσει. Τέλος, το ΠΗΔ θα προσφέρει την ανάπτυξη του κατάλληλου (σε ποιοτικό και ποσοτ ικό επίπεδο) εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων των παραπάνω, με στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας ταχύτατης μεταφοράς τεχνογνωσίας στο σύνολο των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τη διεξαγωγή σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ένα ικανό πυρήνα στελεχών, τα οποία στη συνέχεια θα αναλάβουν τη διαχείριση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της συνεργασίας μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης για τη συντήρηση των ανωτέρω πλαισίων και προτύπων.