Κατάλογος κτηρίων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Σε ακολουθία της διαβούλευσης για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τα 34.000 περίπου κτίρια πρόσβασης που μετέχουν στο σχεδιασμό του έργου είναι τα εξής.