Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Χρήσιμα εργαλεία

α) Διαδικτυακοί σύνδεσμοι με ενδεικτικά προγράμματα:

Πλοήγηση ιστού Ανάγνωση αρχείων .pdf Βοηθητικά προγράμματα Συμπίεση αρχείων
Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox 36

Google Chrome 44

Google Chrome 44 64bit

Opera

Foxit reader

Adobe Acrobat Reader

PDFCreator

DoPDF

OpenOffice

Adobe Flash player

Adobe Shockwave Player

FileFormatConverters
Winzip

Winrar

7zip

RSS Reader Διάφορα εργαλεία Απομακρυσμένη διαχείριση Χρήση ψηφιακών υπογραφών
RSSReader - Windows

Radio Userland - Windows / Mac

Amphetadesk - Windows / Linux / Mac

Freemind

Protege

Teamviewer

Ammy

XolidoSign (Win XP, Vista, 7 - en)
JSignPDF (Win XP, Vista, 7 - en|el)

Εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις)

 

β) Πληροφορίες για τα ψηφιακά πιστοποιητικά ΑΠΕΔ

1. Δικαιολογητικά 2. Οδηγίες - εγχειρίδια

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών (σε μορφή pdf) 

2. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών (σε μορφή pdf)

3. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ανάκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών κρυπτογράφησης (σε μορφή pdf)

4. Έντυπο παράδοσης – παραλαβής ΑΔΔΥ (σε μορφή doc)

5. Έντυπο παράδοσης – επιστροφής ΑΔΔY (σε μορφή doc)

1. Εγχειρίδιο δημιουργίας λογαριασμού στην πύλη ΕΡΜΗΣ και υποβολής αιτήματος για ψηφιακά πιστοποιητικά

2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης των πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου

3. Οδηγίες εγκατάστασης για πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης (π.χ. αποθήκευση σε έξυπνη κάρτα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή κάρτα ΕΡΜΗΣ ή usb token)

4. Οδηγίες εγκατάστασης για πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης (αποθήκευση σε usb token SafeNet)

5. Οδηγίες εγκατάστασης για πιστοποιητικά χαλαρής αποθήκευσης (αποθήκευση στον browser)

6. Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής SAFENET CLIENT AUTHENTICATION TOOLS

7. Πληροφορίες για την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της ΑΠΕΔ

8. Χρήσιμες οδηγίες για τον τελικό χρήστη

9. Οπτικοακουστικό υλικό και οδηγίες για την εγκατάσταση των εφαρμογών και εργαλείων σχετικά με τα ψηφιακά πιστοποιητικά

10. Επίλυση προβλήματος συμβατότητας ψηφιακών υπογραφών από MSOffice 2010 ή 2007 σε προηγούμενες (παλαιότερες) εκδόσεις του MSOffice

11. Εγχειρίδιο χρήσης ψηφιακών υπογραφών

12. Εγχειρίδιο χρονοσήμανσης εγγράφου MS Word 2010

13. Εγχειρίδιο υπογραφής ηλεκτρονικού εγγράφου σε μορφή Word

14. Eγχειρίδιο μετατροπής ηλεκτρονικών εγγράφων σε αντίστοιχα έγγραφα pdf

15. Eγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής XolidoSign

16. Eγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής JSignPDF

17. Εγχειρίδιο για τον έλεγχο της ημερομηνίας ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών

18. Εγχειρίδιο υπογραφής ηλεκτρονικού μηνύματος - email (σε μορφή pdf)

19. Εγχειρίδιο για το διαχειριστικό εργαλείο SafeSign Identity Client (σε μορφή pdf)

20. Εγχειρίδιο υπογραφής μηνύματος e-mail με Mozilla Thunderbird

21. Εγχειρίδιο εγκατάστασης των πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου για τον Adobe Reader και για τη χρονοσήμανση

 

γ) Οδηγοί (drivers) για τα ψηφιακά πιστοποιητικά υποδομής ΑΠΕΔ

Σημείωση: Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση όλων των προγραμμάτων με την σειρά που αναφέρονται πιο κάτω για κάθε περίπτωση λειτουργικού συστήματος.

1) Έξυπνες κάρτες ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Smart Cards) 

α) Για Microsoft Windows XP

 
Για την ευκολότερη διαχείριση της κάρτας και των πιστοποιητικών, συνίσταται (προαιρετικά) η εγκατάσταση και του ακόλουθου διαχειριστικού εργαλείου (μόνον για Windows XP).
 

Με την εγκατάσταση του οδηγού CSP θα δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας μία νέα συντόμευση Sysgillo CSP Setup. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να το τρέξουμε μία φορά και αφού έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών και έχουν αποθηκευθεί στην έξυπνη μας κάρτα, προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ψηφιακά πιστοποιητικά από τον υπολογιστή μας.
Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών από άλλον υπολογιστή, θα πρέπει να επαναλλάβουμε την διαδικασία μία φορά για να αναγνωριστούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά από το νέο μηχάνημα.


b) Για Microsoft Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

1. Οδηγός (driver) για τον καρταναγνώστη InCard (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32bit & 64bit)
2. Διαχειριστικό εργαλείο για έξυπνη κάρτα ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32bit & 64bit)) - για αλλαγή PIN/PUK
3. Εφαρμογή OnSiteMSI για τις έξυπνες κάρτες ΣΥΖΕΥΞΙΣ  

2) Έξυπνες κάρτες / Smart Cards G&D (π.χ. έξυπνες κάρτες με λογότυπο ΕΡΜΗΣ)

α) Για Microsoft Windows XP
1. Οδηγός (driver) για τον καρταναγνώστη InCard (Windows XP -> 32bit) ή Οδηγός (driver) για τον καρταναγνώστη InCard (Windows XP -> 64bit)
2. Οδηγός (driver) για τον καρταναγνώστη OmniKey (Windows XP - > 32bit)  ή Οδηγός (driver) για τον καρταναγνώστη OmniKey (Windows XP -> 64bit)
3. Διαχειριστικό εργαλείο των έξυπνων καρτών G&D (Windows XP, Vista, 7 -> 32bit) -ή Διαχειριστικό εργαλείο των έξυπνων καρτών G&D (Windows XP, Vista, 7 -> 64bit)
4. Eφαρμογή OnSiteMSI για τις έξυπνες κάρτες ΕΡΜΗΣ

b) Για Microsoft Windows Vista / Windows 7

1. Οδηγός (driver) για τον καρταναγνώστη InCard (Windows Vista / 7 -> 32bit) ή οδηγός (driver) για τον καρταναγνώστη InCard (Windows 7 -> 64bit)
2. Οδηγός (driver) για τον καρταναγνώστη OmniKey (Windows Vista / 7 - > 32bit)  ή Οδηγός (driver) για τον καρταναγνώστη OmniKey (Windows Vista / 7 -> 64bit)  ή μέσω του διαδικτυακού τόπου του κατασκευαστή
3. Διαχειριστικό εργαλείο των έξυπνων καρτών G&D (Windows XP, Vista, 7 -> 32bit) ή Διαχειριστικό εργαλείο των έξυπνων καρτών G&D (Windows XP, Vista, 7 -> 64bit) 
4. Eφαρμογή OnSiteMSI για τις έξυπνες κάρτες ΕΡΜΗΣ

3) USB tokens G&D

1. Οδηγοί (drivers) για USB tokens G&D (Windows XP - 32bit/64bit) 
2. Οδηγοί (drivers) για USB tokens G&D (Windows Vista / 7 - 32bit) 
3. Οδηγοί (drivers) για USB tokens G&D (Windows Vista / 7 - 64bit) 
3. Διαχειριστικό εργαλείο των USB tokens G&D (Windows XP, Vista, 7 - 32bit) - για αλλαγή PIN/PUK
4Διαχειριστικό εργαλείο των USB tokens G&D (Windows XP, Vista, 7 - 64bit) - για αλλαγή PIN/PUK 
6. Εφαρμογή OnSiteMSI για τα USB tokens G&D

4) USB tokens SafeNet

1. Οδηγοί (drivers) και διαχειριστικό εργαλείο για USB tokens SafeNet (Windows όλες οι εκδόσεις) 
2. Οδηγοί (drivers) και διαχειριστικό εργαλείο για USB tokens SafeNet (Linux)
3. Οδηγοί (drivers) και διαχειριστικό εργαλείο για USB tokens SafeNet (Mac)
4. Εφαρμογή OnSiteMSI για τα USB tokens SafeNet (Windows όλες οι εκδόσεις)

5) USB tokens Oberthur

1. Οδηγοί (drivers) για Windows XP για Oberthur
2. Οδηγοί (drivers) για Windows Vista για Oberthur
3. Οδηγοί (drivers) για Windows 7 για Oberthur
4. Διαχεριστικό εργαλείο για Windows 32bit για Oberthur v4.4.5
5. Διαχεριστικό εργαλείο για Windows 64bit για Oberhur v4.4.5
6. Οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης για Oberthur

6) Others

1. Οδηγοί (drivers) για SCR335
2. Setec (drivers & διαχειριστικό) για SCRxxx

3. Setec

4. Token Cleaner