Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Λόγοι εισαγωγής και διαγραφής από το μητρώο

Ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της βελτίωσης της παροχής στοιχείων για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, οι λόγοι εισαγωγής και διαγραφής από το Μητρώο έχουν ανασχεδιαστεί. Συγκεκριμένα, οι λόγοι έχουν διαμορφωθεί ως εξής: [...]

Ενέργεια: Εισαγωγή στο Μητρώο Ενεργών Υπαλλήλων (Νέα απογραφή)

1. Διορισμός/Πρόσληψη
2. Μεταφορά από Ν.Π.Ι.Δ.
3. Διορισμός / Πρόσληψη λόγω δικαστικής απόφασης
4. Κατάταξη σε θέση Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004
5. Προσθήκη υπάρχοντος υπαλλήλου

Ενέργεια:  Εισαγωγή σε Διεύθυνση Προσωπικού (Υπαγωγή)

1. Διορισμός/Πρόσληψη
2. Μεταφορά από ΝΠΙΔ
3. Διορισμός / Πρόσληψη λόγω δικαστικής απόφασης
4. Κατάταξη σε θέση Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004
5. Μετάταξη
6. Μετάθεση
7. Μετακίνηση
8. Προσθήκη υπάρχοντος υπαλλήλου

Οδηγίες και εγχειρίδιο χρήσης για τις εισαγωγές.

Ενέργεια: Διαγραφή από το Μητρώο Ενεργών Υπαλλήλων

1. Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και 35ετίας
2. Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης
3. Παραίτηση
4. Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα
5. Εφεδρεία
6. Λήξη Σύμβασης ή Θητείας
7. Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης
8. Απόλυση λόγω ακαταλληλότητας κατά το άρθρο 95 του Υπαλληλικού Κώδικα
9. Διαγραφή λόγω θανάτου
10. Απόλυση λόγω επιβολής της ποινής οριστικής παύσης
11. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα
12. Αυτεπάγγελτη αποστρατεία με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας
13. Απόταξη
14. Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας
15. Λοιπές Περιπτώσεις
16. Διαγραφή λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Ενέργεια: Αποδέσμευση από Διεύθυνση Προσωπικού

1. Μετάταξη
2. Μετάθεση
3. Μετακίνηση
4. Διαγραφή λόγω λανθασμένης εισαγωγής
5. Αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω αποδοχή άλλης θέσης στο δημόσιο

Οδηγίες και εγχειρίδιο χρήσης για τις διαγραφές.

Επισημαίνεται ότι οι Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για οποιαδήποτε μεταβολή συμβαίνει στα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους.