Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Οδηγίες Υποβολής αιτημάτων & Απολογιστικών Εντύπων μέσω Ιστοτόπου

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες Υποβολής αιτημάτων μέσω Ιστοτόπου

1. Στην αριστερή λίστα του ιστοτόπου της ΥΑΠ, υπάρχει η επιλογή Είσοδος στα Αιτήματα – Απολογιστικά Έντυπα (login), όπου όταν επιλεγεί από τον χρήστη, τότε έχει δύο εναλλακτικές επιλογές:

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΥ

a. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
b. ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

2. Εάν ο χρήστης επιλέξει το a. (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ) αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα και αυτόματα θα εμφανιστεί το Μενού κατάθεσης Αιτημάτων – Έργων Πληροφορικής.  Ο χρήστης έχει την εξής επιλογή:

a. Έντυπο Υποβολής Αιτήματος για την προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού

3. Στο σημείο αυτό ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να «κατεβάσει» (download) το Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων και να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα υποδείγματα 2 – 11 (Σελίδες 2 – 12).

4. Επιλέγοντας το Έντυπο Υποβολής Αιτήματος για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του φορέα στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας, επισυνάπτει στην επιλογή αρχείου, μαζί με την μελέτη σκοπιμότητας και το λοιπό τεκμηριωτικό υλικό, συμπληρωμένο από το Υπόδειγμα 2 – 11 (Σελίδες 2 – 12),  του Εντύπου Υποβολής Αιτημάτων, τα οποία διατίθενται στην αριστερή λίστα επιλογών του ιστοτόπου.

5. Εάν ο χρήστης επιλέξει το b. (ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ) αυτό σημαίνει ότι είναι δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα και θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που του ζητούνται και τέλος να επιλέξει το πεδίο Εγγραφή.  Μετά την εγγραφή του νέου χρήστη, θα αποσταλεί επιβεβαιωτικό e-mail στο e-mail που έχει δηλώσει ο χρήστης με τα ακόλουθα στοιχεία:


Επιβεβαίωση Εγγραφής Νέου Χρήστη:


Το Όνομα του Φορέα είναι:

Το Όνομα Χρήστη είναι:

Ο Κωδικός Χρήστη είναι:

Η ηλεκτρονική διεύθυνση σας είναι:

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη επιλέξτε Επιβεβαίωση

Κατόπιν, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει Επιβεβαίωση για να εγγραφεί στο σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να απομνημονεύεται  το Όνομα και τον Κωδικό Χρήστη για την πρόσβαση σας στο  Σύστημα Υποβολής Αιτημάτων & Απολογιστικών Στοιχείων.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΥΑΠ, επιλέγοντας στο αρχικό μενού τον Χάρτη Ιστότοπου, Αρχική Σελίδα, ΓΕΝΙΚΑ, Επικοινωνία (με προσωπικό ΥΑΠ), Τμήμα Α1.

Τα Yποδείγµατα 1 έως και 7 συµπληρώνονται από τον φορέα και έχουν σαν σκοπό να παρουσιάσουν την «Υφιστάµενη Κατάσταση». Τα Υποδείγµατα αυτά επισυνάπτονται στο ‘∆ιαβιβαστικό’ του κάθε φορέα που υποβάλλεται προς την ΥΑΠ, µέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου (εποπτεύουσα αρχή) και συµπληρώνονται µια φορά για κάθε διαβιβαστικό. Τα Yποδείγµατα 8 έως και 11 που ακολουθούν, έχουν σαν σκοπό να περιγράψουν συνοπτικά το αίτηµα και επαναλαµβάνονται τόσες φορές, όσες, κατά περίπτωση, είναι αναγκαίες. Τα αναλυτικά στοιχεία του αιτήµατος (τεκµηριωτικό υλικό, µελέτες, ανάλυση κόστους, κλπ) επισυνάπτονται, επίσης, στο διαβιβαστικό του φορέα.