Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Ορθολογική διαχείριση και έλεγχος χρήσης πακέτων λογισμικού στο δημόσιο τομέα

Είναι απαραίτητο κάθε δημόσια υπηρεσία να εφαρμόζει διαδικασία ελέγχου χρήσης λογισμικού και να αποφεύγεται η χρήση προγραμμάτων Η/Υ χωρίς άδεια. Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος (ΥΑΠ/Φ.00/Β/167/266/31.07.2002).

Παράλληλα, σύμφωνα με την εγκύκλιο (ΥΑΠ/Φ.00/Β/436/474/28.12.2006) οι φορείς οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να προστατευτούν έναντι του μη νόμιμου (π.χ. πειρατικού) λογισμικού που μπορεί να έχει αποκτηθεί από αμφισβητήσιμες πηγές ή να έχει εγκατασταθεί στα συστήματα Η/Υ με ανορθόδοξες πρακτικές.