Ορθολογική διαχείριση και έλεγχος χρήσης πακέτων λογισμικού στο δημόσιο τομέα

Είναι απαραίτητο κάθε δημόσια υπηρεσία να εφαρμόζει διαδικασία ελέγχου χρήσης λογισμικού και να αποφεύγεται η χρήση προγραμμάτων Η/Υ χωρίς άδεια. Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος (ΥΑΠ/Φ.00/Β/167/266/31.07.2002).

Παράλληλα, σύμφωνα με την εγκύκλιο (ΥΑΠ/Φ.00/Β/436/474/28.12.2006) οι φορείς οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να προστατευτούν έναντι του μη νόμιμου (π.χ. πειρατικού) λογισμικού που μπορεί να έχει αποκτηθεί από αμφισβητήσιμες πηγές ή να έχει εγκατασταθεί στα συστήματα Η/Υ με ανορθόδοξες πρακτικές.