Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Πληροφορίες για την Εθνική πύλη ΕΡΜΗΣ

 

1. Ποια είναι η αρχιτεκτονική της πύλης ΕΡΜΗΣ;
Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης κινείται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν:

α) Στην ολοκληρωμένη συλλογή και οργάνωση της απαιτούμενης πληροφορίας από το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και τη διάθεσή της στο Διαδίκτυο για την αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ότι αφορά τις συναλλαγές τους και την αλληλεπίδρασή τους με τον κρατικό μηχανισμό.
β) Στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την πλήρη υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και στην ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από ένα σημείο.
γ) Στην Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων σε υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο παροχής ασφαλών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε επίπεδο.

2. Η εφαρμογή είναι ανεξάρτητη από την πλατφόρμα υλοποίησης (πλήρης web);
Η εφαρμογή είναι πλήρως web based. Υπάρχουν applets για την υλοποίηση των λειτουργιών σχετικών με ψηφιακές υπογραφές, συνεπώς και απαίτηση για ύπαρξη java plugin στον browser.

3. Γλώσσα (περιορισμοί της πχ βιβλιοθήκες) – περιβάλλον ανάπτυξης (πχ J2EE).
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο παραγωγικό σύστημα του ΕΡΜΗ είναι Java (J2EE).
Επίσης, όλα τα δομοστοιχεία του Oracle Portal Application Server λειτουργούν σε πληθώρα web-browsers ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα των χρηστών.

4. Ποια είναι τα χρησιμοποιούμενα container (web, application);
Οι απαιτήσεις των συστημάτων πελάτη (client) περιορίζονται στην ύπαρξη εφαρμογής web browser, καθώς οι εφαρμογές που αναπτύσσονται και λειτουργούν στην πλατφόρμα του Oracle Application Server είναι web-based, συμβατές με το πρότυπο J2EE.
Χρησιμοποιείται Oracle Application Server Portal, με χρήση Oracle Web Cache. Για το σύστημα SOA χρησιμοποιείται Oracle Application Server – Web cache έκδοση, Oracle Enterprise Service Bus, Oracle Web Services Manager, Oracle Service Registry.

5. Θεωρείται δεδομένη η πλήρης υλοποίηση των προδιαγραφών του eGIF απο την Πύλη ΕΡΜΗΣ ή υπάρχουν περιορισμοί;
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου λήφθηκαν σοβαρά υπ’ όψη τους τα παραδοτέα του έργου «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Πρότυπα Διαλειτουργικότητας». Δεδομένου ότι ο ιστοχώρος του Ερμή περιέχει περιεχόμενο που προέρχεται από διαφορετικές και ετερογενείς πηγές περιεχομένου προτάθηκαν τρόποι προκειμένου να προτυποποιηθεί η ομογενοποιημένη ενσωμάτωση της ετερογενούς πληροφορίας.
Η συμβατότητα με το eGIF στην υλοποίηση νέων υπηρεσιών δεν εξασφαλίζεται αυτόματα. Η υλοποίηση των όποιων νέων υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να είναι συμβατή με το πλαίσιο. Έτσι για παράδειγμα οι διαδικτυακές υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιούν WSDL και SOAP αλλά θα πρέπει και η δόμηση των μηνυμάτων να γίνει σύμφωνα με το πλαίσιο (χρήση core components κλπ).
Αναφορικά με θέματα με το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης η συμβατότητα με το πλαίσιο είναι ευθύνη του Φορέα που θα καθορίσει το επίπεδο εμπιστοσύνης, εγγραφής και αυθεντικοποίησης.

6. Απαιτείται να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για την ανταλλαγή δεδομένων μέσω Web Services (π.χ. SOAP, JSON κτλ.); Ποιά web services θα δημοσιεύονται (publish);
Όλες οι υλοποιημένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν SOAP για τα web services. Όλα τα web services που υποστηρίζουν μια υπηρεσία πρέπει να δημοσιεύονται στο ληξιαρχείο διαλειτουργικότητας. Αυτή τη στιγμή, κάθε υπηρεσία μπορεί να έχει καμία, μία ή περισσότερα web services συνδεδεμένα στο ληξιαρχείο. Το κάθε web service ορίζεται από ένα σύνολο μεταδεδομένων: Όνομα, Περιγραφή, Πληροφοριακό Σύστημα, Έκδοση, Κωδικός, Ενεργή, Αρχείο WSDL, WSDL URL, URL διαδικτυακής υπηρεσίας, Κλειδιά UDDI. Για κάθε WSDL φαίνονται αναλυτικά οι λειτουργίες και τα μηνύματα.
Η λειτουργικότητα των προαναφερθέντων υποσυστημάτων έχει «πακεταριστεί» σε web services, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιηούνται είτε αυτόνομα, είτε συνδυαστικά (ροές εργασίας) προκειμένου μέσω της υποδομής μετασχηματισμού & διάθεσης περιεχομένου να «φτάσουν» στους τελικούς αποδέκτες (φυσικοί χρήστες, ή συστήματα). 

7. Ποιά πρωτόκολλα ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων υλοποιούνται (πχ HTTPS, IPsec, TLS);
Στις περισσότερες περιπτώσεις η ανταλλαγή δεδομένων γίνεται με χρήση HTTPS για κρυπτογράφηση και εξασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της διακινούμενης πληροφορίας) αλλά και μέσω WebDAV . Εφόσον απαιτηθεί και ζητηθεί διαφορετικό πρωτόκολλο ασφαλούς μετάδοσης των δεδομένων, θα πρέπει να τεκμηριωθεί ανάλογά η επιχειρησιακή του σκοπιμότητα.

8. Ποιες οι  λειτουργικές απαιτήσεις της ηλεκτρονικής θυρίδας του ΕΡΜΗΣ;
Για να είναι εφικτή η πρόσβαση στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΕΡΜΗ από τον τελικό χρήστη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η εγγραφή του στην πύλη. Μέσω της θυρίδας είναι εφικτή η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών του συναλλαγών ή να χρησιμοποιεί έγγραφα τα οποία και θα διαμοιράζει, εφόσον έχει πιστοποιηθεί αυστηρά στη πύλη ΕΡΜΗΣ. Συγκεκριμένα, τα τρία επίπεδα στα οποία ανήκουν οι χρήστες της πύλης είναι τα εξής:

Δημόσιοι (Public Users)
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο καθένας που μπορεί να πλοηγηθεί στο portal του Ερμή και του περιεχομένου του, μέσω ενός κοινό web browser. Ενδεικτικοί δημόσιοι χρήστες είναι οι πολίτες ή επιχειρήσεις, που επιθυμούν να πληροφορηθούν για θέματα του Δημοσίου τομέα. Ως δημόσιοι θεωρούνται οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες. Οι Δημόσιοι χρήστες δεν έχουν ηλεκτρονική θυρίδα.

Εγγεγραμμένοι (Registered Users)
Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν όλοι οι ονομαστικοί χρήστες της πύλης (που μέσα από τη διαδικασία του self registration έχουν αποκτήσει μοναδικό αναγνωριστικό και συνθηματικό εισόδου). Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης κι ενεργής παρέμβασης σε ειδικές περιοχές του portal: λίστες συζήτησης, έρευνες, σφυγμομετρήσεις, newsletter.

Αυστηρά πιστοποιημένοι (Certified Users)
Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν όλοι οι χρήστες που έχουν αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών (software ή hardware) για τη χρήση των εσωτερικών μηχανισμών διαχείρισης των υποσυστημάτων (επικαιροποίηση περιεχομένου, διαχείριση λιστών συζήτησης, newsletters, σφυγμομετρήσεων, ρόλους διαχείρισης και διοίκησης περιεχομένου). Τα έγγραφα των χρηστών κρυπτογραφούνται στην ηλεκτρονική τους θυρίδα.
Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της θυρίδας υπάρχουν περιληπτικά οδηγίες χρήσης της θυρίδας στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση.

Οι βασικές λειτουργίες έχουν ως ακολούθως:
• Κάθε απλά εγγεγραμμένος χρήστης αποκτά προσωπική θυρίδα.
• Τα αρχεία-περιεχόμενα της θυρίδας είναι προσβάσιμα μόνο από τον κάτοχο της θυρίδας εκτός αν αυτός δώσει πρόσβαση σε τρίτους φορείς.
• Κάθε έγγραφο μπορεί προαιρετικά να φέρει ημερομηνία λήξης με το πέρας της οποίας αφαιρείται από τη θυρίδα.
• Ο κάτοχος της θυρίδας μπορεί να δώσει εξουσιοδότηση πρόσβασης ανά έγγραφο της θυρίδας του σε χρήστες τρίτου/ων φορέα/ων με κρυπτογράφηση με το πιστοποιητικό του/των φορέα/ων αυτού/ων. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό στην παρούσα υλοποίηση είναι μέσω δημιουργίας αντιγράφου του αρχείου και κρυπτογράφησής του με το πιστοποιητικό κρυπτογράφησης του φορέα στον οποίο πρόκειται να δοθεί η εξουσιοδότηση.
• Ο κάτοχος της θυρίδας μπορεί να εισάγει, να αφαιρεί και να μετονομάζει έγγραφα στη θυρίδα του κατά βούληση.
• Ένας υπάλληλος ΚΕΠ μπορεί να εισάγει τη θυρίδα του πολίτη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα μέσω του συστήματος ekep. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμη λειτουργικότητα ώστε υπάλληλοι τρίτων φορέων να έχουν πρόσβαση στη θυρίδα των χρηστών.
• Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών που ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά, άσχετα από τον τρόπο εκτέλεσής τους από την πλευρά των φορέων εμπλεκόμενων και το σύγχρονο/ασύγχρονο μοντέλο της εκτέλεσης, αποθηκεύονται αυτόματα και είναι διαθέσιμα στον κάτοχο της θυρίδας.
• Ο κάτοχος θυρίδας, μπορεί να ζητήσει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης μιας υπηρεσίας 3ου επιπέδου (δηλ. μιας υπηρεσίας που θα πρέπει να πάει αυτοπροσώπως για την παραλαβή του) να σκαναριστεί, να υπογραφεί ψηφιακά και να εισαχθεί στη θυρίδα του. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από υπάλληλο ΚΕΠ που θα διεκπεραιώσει την υπόθεση και προϋποθέτει την ύπαρξη scanner στο ΚΕΠ.

9. Υπάρχει δυνατότητα ticketing των αιτήσεων από την πύλη ΕΡΜΗΣ;
Κάθε αίτηση για μια υπηρεσία που 4ου επιπέδου εκτελείται ηλεκτρονικά παίρνει ένα μοναδικό αριθμό εκτέλεσης που τη διαφοροποιεί από όλες τις άλλες. Ο αριθμός αυτός μπορεί να ανταλλάσσεται με τρίτα συστήματα κατά την εκτέλεση μιας υπηρεσίας για δημιουργία «συνόδου» και υποστήριξη ασύγχρονης επικοινωνίας.
Υπηρεσίες 3ου επιπέδου οι οποίες διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου υπόθεσης από το σύστημα back-office των ΚΕΠ, το οποίο χαρακτηρίζει μοναδικά την υπόθεση.
Τέλος, ο τελικός χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματος του προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση του.

10. Είναι δυνατή μέσω του ΕΡΜΗ η ενημέρωση των πολιτών για την πορεία διεκπεραίωσης του αιτήματός τους; Υπάρχει υλοποιημένος μηχανισμός;
Για κάθε αίτηση το στάδιο στο οποίο βρίσκεται αναφέρεται στο πεδίο Κατάσταση. Για τις αιτήσεις που πραγματοποιούνται σύγχρονα το πεδίο αυτό δεν έχει μεγάλη αξία, παρά μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας ολοκλήρωσης της εκτέλεσης όπου μπορεί να αναφέρεται ο λόγος αποτυχίας (π.χ. Ανεπιτυχής Ολοκλήρωση - Δεν βρέθηκαν δεδομένα). Η κατάσταση μιας αίτησης ανανεώνεται από την υπάρχουσα υλοποίηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν υπάρχει κάποιο σφάλμα (Ανεπιτυχής Ολοκλήρωση - <λόγος αποτυχίας>)
• Όταν πρόκειται για αίτηση που θα πρέπει να διεκπεραιωθεί από τα ΚΕΠ και η υπόθεση είναι σε αναμονή στα ΚΕΠ
• Όταν ολοκληρώνεται (Επιτυχής Ολοκλήρωση)

Η αναλυτική ενημέρωση της κατάστασης είναι ευθύνη της υλοποίησης της εκάστοτε υπηρεσίας αναλόγως του τρόπου εκτέλεσης και των εμπλεκομένων. Έτσι στα πλαίσια της υλοποίησης μιας υπηρεσίας μπορεί να συμφωνηθεί σε ποια σημεία εκτέλεσης των web services θα ανανεώνεται η κατάσταση και με ποιο μήνυμα, καθώς επίσης και σε ποιες περιπτώσεις σφαλμάτων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι αρκετό, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που γίνεται μόνο μία κλήση σε έναν φορέα και μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση (ασύγχρονη εκτέλεση) τότε είναι δυνατή η ανανέωση της κατάστασης με κλήση web service και με χρήση του μοναδικού αριθμού για τη συγκεκριμένη εκτέλεση. Έτσι το πληροφοριακό σύστημα του Δημόσιου Φορέα θα μπορούσε να παρέχει αναλυτικότερη ενημέρωση στο χρήστη με πληροφορίες για την κατάσταση εκτέλεσης από το εσωτερικό επιχειρησιακό workflow για το οποίο ο ΕΡΜΗΣ δεν έχει γνώση.
Ας σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υλοποίηση για την αυτόματη αποστολή emails σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης και λειτουργικότητα για τη διαχείριση των ειδοποιήσεων αυτών από πλευράς χρήστη.

11. Ποια η διαδικασία ένταξης ενός Δημοσίου Φορέα στο PKI της πύλης ΕΡΜΗΣ;
Το PKI μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Δημόσιο Φορέα ως εξής:
α. Για την ασφαλή αναγνώριση του τελικού χρήστη μέσω ψηφιακού πιστοποιητικού
β. Για την ψηφιακή υπογραφή του υπογράφοντα
γ. Για την κρυπτογράφηση των ηλεκτρονικών εγγράφων

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής και χαλαρής αποθήκευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 αριθ. 2 π.δ. 150/2001, προηγμένη είναι ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί τους εξής όρους: α) συνδέεται µμονοσήμαντα µε τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος, γ) δημιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο, ώστε να µπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε µμεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. Περαιτέρω, με την παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. π.δ. 150/2001 γίνεται σαφές ότι πέρα από την προηγμένη ηλ. υπογραφή θα πρέπει για να είναι έγκυρη η διαδικαστική πράξη να έχει δημιουργεί από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής και να βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
Ο τελικός χρήστης – ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει ενημερωθεί και να αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης, όπως περιγράφονται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ (ΦΕΚ 799/Β/09.06.2010)

12. Για το authentication χορηγείται  ή προβλέπεται να χορηγηθεί κάποιο είδος token (usb, smart card) στους πολίτες ή ο συνδυασμός username – password θεωρείται σύννομος με τον Ν. 3979/2011;
Στους πολίτες δεν δίνεται ΑΔΔΥ (κάρτα, usb token). Φυσικά μπορούν να προμηθευτούν με ίδιο κόστος ΑΔΔΥ που θα είναι συμβατή με τις προδιαγραφές της ΑΠΕΔ. Για τις ανάγκες της αυθεντικοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής:
• user name και password με ταυτοποίηση όμως με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ
• πιστοποιητικό χαλαρής αποθήκευσης που μπορεί να διατίθεται από την ΑΠΕΔ, για την έκδοση του οποίου επίσης απαιτείται ταυτοποίηση με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ  
• πιστοποιητικό σκληρής αποθήκευσης που μπορεί να διατίθεται από την ΑΠΕΔ, για την έκδοση του οποίου επίσης απαιτείται ταυτοποίηση με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ 

Σχετικά άρθρα για την αυθεντικοποίηση του νόμου είναι τα:
α)  άρθρο 8 παρ. 5 του ν.3979/2011:
Με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) και της ασφάλειας, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ασκούν και με χρήση ΤΠΕ τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.2472/1997 και την τροποποίηση του (Ιούνιος 2013) για τους συγκεκριμένους όρους). Ο συγκεκριμένος νόμος είναι διαθέσιμος και στην αγγλική έκδοση..
β) άρθρο 21 παρ. 1 του ν.3979/2011:
Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση ΤΠΕ για την επικοινωνία και τη συναλλαγή με φορέα του δημόσιου τομέα, ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε αυτά, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ζητήσει τη χρήση του τρόπου αυτού ή έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους. Η αίτηση και η παροχή της συγκατάθεσης, καθώς και η ανάκλησή της μπορούν να διαβιβάζονται και με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης).

13. Έχει υλοποιηθεί από την πύλη ΕΡΜΗΣ μηχανισμός αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, με τον οποίο δυνάμεθα να συνδεθούμε;
Δεν υπάρχει κάποιος γενικός μηχανισμός άντλησης αυτεπάγγελτων δικαιολογητικών τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τρίτοι φορείς. Ο ΕΡΜΗΣ ενορχηστρώνει την εκτέλεση μιας σύνθετης υπηρεσίας. Στα πλαίσια αυτά, η αξιοποίηση αυτεπάγγελτων δικαιολογητικών γίνεται ως ακολούθως:

• Για δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αντληθούν με πλήρως ηλεκτρονική διεκπεραίωση (π.χ. πιστοποιητικά Δημοτολογίου) ο ΕΡΜΗΣ καλεί το αντίστοιχο web service με τα στοιχεία που απαιτούνται και λαμβάνει τα απαραίτητα δεδομένα για τη συνέχιση/ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύνθετης υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται αποθήκευση στη θυρίδα του αυτεπάγγελτου δικαιολογητικού. Εάν τα στοιχεία του δικαιολογητικού ή μέρος αυτών είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επιχειρησιακής λογικής του Δημόσιου Φορέα, τότε στα πλαίσια του σχεδιασμού της ενορχήστρωσης της εκτέλεσης θα πρέπει αυτά να στέλνονται μέσω web service στο πληροφοριακό σύστημα του Δημόσιου Φορέα.
• Για δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να αντληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά υπάρχουν στη θυρίδα του χρήστη ως επικυρωμένα σκαναρισμένα έγγραφα, τότε η υπηρεσία θα πρέπει να ολοκληρωθεί αναγκαστικά ασύγχρονα μια και θα πρέπει να παρεμβληθεί ανθρώπινη παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα όσα προαναφέρθηκαν και στη θυρίδα δηλ. είτε το έγγραφο που υπάρχει στη θυρίδα να σταλεί προς το Δημόσιο Φορέα μέσω web service.
 
14. Με ποιους εγκεκριμένους τρόπους είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τους πολίτες;
Όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 ν.3979/2011 «Υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών» καθώς και τις κείμενες διατάξεις.
Στο σύστημα ΕΡΜΗΣ, η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τους πολίτες στα πλαίσια της εκτέλεσης μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορεί να γίνει:
• Έμμεσα, ως αποτέλεσμα εκτέλεσης μιας πλήρως ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
• Με εισαγωγή του δικαιολογητικού στη θυρίδα (και επικύρωσή του, εάν απαιτείται, από υπάλληλο του ΚΕΠ).
• Με απλό ανέβασμα μέσω φόρμας στα πλαίσια της εκτέλεσης υπηρεσίας. Ο βαθμός εγκυρότητας, π.χ. αν θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εκάστοτε υπηρεσίας για το συγκεκριμένο δικαιολογητικό, όπως αντίστοιχα και για το συμβατικό κόσμο.