Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Υποβάλετε μια νέα ερώτηση

A. Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων

B. Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών

C. Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης

D. Διαδικασίες ενσωμάτωσης κανόνων