Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Υποβάλετε μια νέα ερώτηση

A. Δυνατότητα πρόσβασης πολιτών σε έγγραφα

 • 1. Ποιες είναι οι κατηγορίες των εγγράφων;
 • 2. Ποιος είναι ο ορισμός της Διοικητικής Αρχής;
 • 3. Ποιοι μπορούν να λάβουν γνώση των διοικητικών εγγράφων;
 • 4. Ποιοι μπορούν να λάβουν γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες Υπηρεσίες;
 • 8. Τρόπος αποτύπωσης επιφυλάξεων (διατύπωσης μη αρμοδιότητας κλπ)
 • 5. Ποια είναι η έννοια του ειδικού έννομου συμφέροντος;
 • 6. Σε ποιες περιπτώσεις δεν υφίσταται το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα (διοικητικά και ιδιωτικά);
 • 7. Πότε η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος γνώσης του διοικητικού ή ιδιωτικού εγγράφου;
 • 8. Πως ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα;
 • 9. Ποια είναι η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη;
 • 10. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει αντίγραφα των αιτούμενων εγγράφων από την υπηρεσία, η οποία τα έχει εκδώσει ή από οποιαδήποτε Υπηρεσία, η οποία έχει νομίμως στην κατοχή της τα έγγραφα;
 • 11. Ειδικότερη περίπτωση γνωστοποίησης ή μη περιεχομένου έγγραφης καταγγελίας στον καταγγελόμενο

B. Διακίνηση διοικητικών εγγράφων

 • 1. Ποια είναι η διαδικασία για την διακίνηση ενός ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου;
 • 2. Ποιες είναι οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό δήμοσιο έγγραφο;
 • 3. Με ποιο τρόπο δημοσιεύεται ένα ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ;

C. Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων

 • 1. Ποιοι μπορούν να επικυρώνουν αντίγραφα διοικητικών εγγράφων;
 • 2. Σε ποιο σημείο του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου γίνεται η σχετική επισημειωματική πράξη της επικύρωσης;
 • 3. Είναι δυνατή η επικύρωση, από τις Διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., αντιγράφου εγγράφου από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, σε περίπτωση που προσκομίζεται από τρίτο πρόσωπο, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση από το πρό
 • 4. Απαιτείται να τεθεί στρογγυλή σφραγίδα στις ενώσεις των σελίδων του προς επικύρωση εγγράφου, με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων;
 • 5. Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων;
 • 6. Τα επικυρωμένα αντίγραφα διοικητικών εγγράφων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση;
 • 7. Είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφων εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π.;
 • 8. Είναι έγκυρα τα πιστοποιητικά του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Βεβαιώσεις Φορολογικής Ενημερότητας και Εκκαθαριστικά Σημειώματα) που χορηγούνται μέσω διαδικτύου (υπηρεσία TAXISNET);
 • 9. Επικυρώνονται από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διπλωματικές και προξενικές Αρχές της χώρας μας;
 • 10. Υπάρχουν ειδικότερες περιπτώσεις επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων;
 • 11. Είναι σύννομη η πρακτική δημόσιων υπηρεσιών, όπως, επί του διακρατούμενου από αυτές αντιγράφου του προσαγόμενου και απαιτουμένου κατά νόμο εγγράφου αλλοδαπής αρχής, βεβαιώνουν ότι είναι όμοιο προς το πρωτότυπο;
 • 12. Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές Αρχές, για τα οποία ο νόμιμος τύπος σύνταξης δεν προβλέπει τη σφράγιση με τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας;
 • 13. Επικυρώνονται αντίγραφα αδειών οδήγησης;
 • 14. Επικυρώνονται έγχρωμα αντίγραφα εγγράφων;
 • 15. Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων που φέρουν φωτογραφία;
 • 16. Επικυρώνονται αντίγραφα των κρατικών πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας;
 • 17. Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία;
 • 18. Επικυρώνονται αντίγραφα των εκδιδόμενων από την Ελληνική Αστυνομία διαβατηρίων;
 • 19. Ποια έγγραφα δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π;
 • 20. Υπάρχουν ειδικότερες περιπτώσεις μη επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων;
 • 21. Πότε μπορούν οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. να επικυρώνουν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές;
 • 22. Τι είδους έγγραφα είναι τα συμβολαιογραφικά και τα δικηγορικά έγγραφα και πότε επικυρώνονται από τις Διοικητικές αρχές;
 • 23. Τι είδους έγγραφα είναι τα δικαστικά και τα εκκλησιαστικά έγγραφα;
 • 24. Εκτός από τα διοικητικά έγγραφα, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι ποια άλλα έγγραφα μπορούν να επικυρώνουν;
 • 25. Ποια αντίγραφα εγγράφων δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει υπάλληλος Διοικητικής Αρχής ή Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, που είναι επιφορτισμένος με το έργο της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων:

D. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο

 • 1. Είναι δυνατή η διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail);
 • 2.- Ποια έγγραφα μπορούν να διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (fax);
 • 3.- Είναι δυνατή η επικύρωση των εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (Fax);
 • 4. Ποια έγγραφα, μπορούν να διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail) μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών;
 • 5. Ποια μηνύματα μπορούν να διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail) μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και πολιτών;
 • 6. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τη διακίνηση εγγράφων, με fax, και μηνυμάτων, με e-mail, προς φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις προσώπων;
 • 7. Ποια έγγραφα εξαιρούνται από τη διακίνηση με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;