Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Υποβάλετε μια νέα ερώτηση

Α. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

 • 1. Ο ρόλος του υπογράφοντα δεν είναι ορατός στην υπογραφή του.
 • 2. Ημερομηνία εγγράφου και ακριβούς αντιγράφου. Πώς εμφαίνεται αυτή στο σχέδιο και πώς στο ακριβές αντίγραφο;
 • 3. Χρονοσήμανση σχεδίου. Στο σχέδιο που φέρει τις υπογραφές όλων και το οποίο είναι σε word δεν υπάρχει χρονοσήμανση στις υπογραφές ή έστω σε αυτή του τελικού υπογράφοντα.
 • 4. Μεταδεδομένα σε έγγραφο και ακριβές αντίγραφο.
 • 5. Αριθμός πρωτοκόλλου στο σχέδιο
 • 6. Προσθήκη ΑΔΑ
 • 7. Ορισμός εγγράφου σε σχέση με την επιγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου με υπογραφή
 • 8. Τρόπος αποτύπωσης επιφυλάξεων (διατύπωσης μη αρμοδιότητας κλπ)
 • 9. Εκκρεμότητα για το ΠΔ του αρ. 15 του ν. 3979/2011 για την αρχειοθέτηση
 • 10. Πώς γίνεται ο χειρισμός ενός εγγράφου για το οποίο υπάρχουν συνημμένα που είτε είναι πάρα πολλά είτε δε μπορούν να ψηφιοποιηθούν;
 • 11. Επιβεβαίωση χρόνου αποστολής κατά την πρώτη φάση της διαμόρφωσης του σχεδίου
 • 12. Εύρεση των emails παραληπτών
 • 13. Καθυστέρηση στην προβολή εγγράφων όταν είναι συνδεδεμένο το usb stick
 • 14. Η πολιτική ηγεσία δεν βλέπει τα σχόλια/αλλαγές της διοικητικής ιεραρχίας παρά μόνο την τελική μορφή του με αυτά ενσωματωμένα, και μόνο με τις επιφυλάξεις.
 • 15. Διαγράφονται τα σχόλια από τον συντάκτη και δεν κρατάει κάποιος τις παρατηρήσεις; Πως αυτές αποδεικνύονται;
 • 16. Διευκρίνιση του όρου «υπάλληλο διοικητικής υποστήριξης της Ομάδας». Διαφέρει από τον συντάκτη ή χειριστή;
 • 18. Πως συσχετίζονται τα τυχόν επισυναπτόμενα με το εν λόγω έγγραφο;
 • 19. Πως συσχετίζονται περισσότερα του ενός έγγραφα προς ταυτόχρονη υοπογραφή;

Β. Νόμος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ν.3979/2011