Παροχή έγκρισης στην ΚτΠ Α.Ε. του έργου “Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων”.

Παροχή έγκρισης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), για τις ανάγκες
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
(Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) - Ελληνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας, του έργου “Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών
Πεδίων”.