Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Σκοπός - Αρμοδιότητες

Σκοπός

Η ΥΑΠ συστάθηκε με το Π.Δ. υπ' αριθ. 40/85 (ΦΕΚ 15/Α/11-02-1985) και έχει ως σκοπό την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την εισαγωγή, εφαρμογή και ανάπτυξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δημόσιο τομέα, καθώς και την κατάρτιση αντίστοιχων προγραμμάτων και το συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων των φορέων του δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, η ΥΑΠ ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ_57/Α'/15-3-2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ_42/Α'/23-2-2007) ως «Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΠΕΔ), δηλαδή ως «Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης» (ΠΑΠ).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α' 263/Ν.3731/23-12-08, στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής προστίθενται τα εξής :

1. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της είναι υπεύθυνη για:
α. Τον καθορισμό του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ιδίως των προδιαγραφών, των κανόνων και των προτύπων σχετικά με:
i) To σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων και πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.
ii) Την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα.
iii) Τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα.
iν) Την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
ν) Τη διαχείριση του Μητρώου για την καταχώριση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο Διαλειτουργικότητας).
β. Το συντονισμό και υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω Κεντρικών Διαδικτυακών Πυλών της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
γ. Το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας οριζόντιων έργων του Υπουργείου Εσωτερικών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
δ. Την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που αφορά στην παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κυρώνεται το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται, όπου απαιτείται, ζητήματα ολοκλήρωσης και αυτοματοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα οποία εμπίπτουν στη αρμοδιότητα άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.
4. Από τις ρυθμίσεις των παραπάνω παραγράφων εξαιρείται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των δύο (2) τμημάτων της, ως εξής :

Α.   Τμήμα Επεξεργασίας και Διαρκούς Απογραφής:

Α1.  Η επεξεργασία προτάσεων των φορέων του δημοσίου τομέα για την εισαγωγή και ανάπτυξη της πληροφορικής στο χώρο της αρμοδιότητας τους και η κατάρτιση κατ΄ έτος κυλιομένου προγράμματος 3ετούς διαρκείας, με βάση τη γενική κυβερνητική πολιτική στο τομέα της πληροφορικής.

Α2.  Η κατεύθυνση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων του δημοσίου τομέα για την κατάρτιση προγραμμάτων εφαρμογής και ανάπτυξης της πληροφορικής.

Α3.  Ο προσδιορισμός των αναγκών του δημοσίου τομέα σε προσωπικό εξειδικευμένο στην πληροφορική, κατά κατηγορία και ειδικότητα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης και την Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού.

Α4.  Η μελέτη και εισήγηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεδεμένων με ομοειδείς εφαρμογές της πληροφορικής, διεξαγωγής ή μαζικών προμηθειών και η χρήση κοινών βάσεων δεδομένων.

Α5.  Η επεξεργασία μεμονωμένων αιτημάτων επείγοντος χαρακτήρα για προμήθεια ή μίσθωση υλικού και λογισμικού ή ανάθεση εργασιών σε τρίτους, που δεν περιλαμβάνονται στο κυλιόμενο τριετές πρόγραμμα.

Α6.  Η μέριμνα για την αντίστοιχη ενημέρωση της βάσης πληροφοριών του Πληροφοριακού συστήματος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής, με στοιχεία του αντικειμένου του τιμήματος.

Α7.  Η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγραμματισμού των επί μέρους φορέων του δημοσίου τομέα.

A8.  Η έκδοση και η εν γένει διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών για λογαριασμό του ΥΠ.ΕΣ. και των λοιπών φορέων του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν.3448/2006 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 Ν.3546/2007 και τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 2512/10-11-2006 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ_1654/Β').

Β.  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης:

Β1.  Η διαρκής απογραφή των μέσων πληροφορικής του δημοσίου τομέα (εξοπλισμός, εφαρμογές, στοιχεία εκμετάλλευσης κλπ) και του διαθέσιμου ανθρώπινου  δυναμικού (απασχολουμένων και ανέργων), που εξειδικεύεται στο αντικείμενο της πληροφορικής.

Β2.  Η αξιολόγηση της απόδοσης των μέσων και μεθόδων πληροφορικής, που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο τομέα και της κατάρτισης του αντίστοιχου ανθρώπινου δυναμικού, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Οργανωτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Β3.  Η διατύπωση προτάσεων για την αναβάθμιση των μέσων πληροφορικής και του αντίστοιχου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποδομής κατανέμονται μεταξύ των δύο (2) τμημάτων της, ως εξής:

Α.  Τμήμα Μελετών και Προτύπων :

Α1.  Ο έλεγχος για την εφαρμογή των προτύπων.

Α2.  Η θέσπιση και προώθηση προτύπων στο δημόσιο τομέα. Η βελτίωση των προτύπων, που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο τομέα, σε συνεργασία με τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους φορείς. Η μελέτη και εισήγηση νέων προτύπων, όπου απαιτείται. Η μελέτη και εισήγηση για την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής, σε εθνικό επίπεδο, από φυσικές καταστροφές.

Α3. Η έρευνα τρόπων προστασίας υλικού, λογισμικού και βάσεων πληροφοριών, καθώς και η εισήγηση μέτρων, που διασφαλίζουν το απόρρητο των πληροφοριών.

Β.  Τμήμα Έρευνας και Λειτουργικού Σχεδιασμού :

Β1. Η άντληση πληροφοριών από την εθνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και από τις λοιπές διαθέσιμες πηγές, για τις εξελίξεις της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Β2.  Η ενημέρωση για την πολιτική που ακολουθούν οι άλλες χώρες στον τομέα εφαρμογής και ανάπτυξης της πληροφορικής.

Β3.  Η κατάλληλη οργάνωση των παραπάνω πληροφοριών με την βοήθεια του ηλεκτρονικού συστήματος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής και η επιμέλεια για την μετάδοση στο υπηρεσιακό πλαίσιο και η αποτελεσματική αξιοποίηση τους από το προσωπικό της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής.

Β4.  Η μελέτη και διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση της συλλογικής επεξεργασίας και χρήσης των πληροφοριών.

Β5.  Η μέριμνα για την καλύτερη λειτουργία του υλικού και λογισμικού των συστημάτων, που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής.

Β6.  Η μέριμνα για τα τοπικά ή και απομακρυσμένα δίκτυα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής.

Β7.  Η μέριμνα για την ανάπτυξη των εφαρμογών, που απαιτούνται για την στήριξη του έργου της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής, καθώς και για επιλεγμένα δοκιμαστικά έργα, η χρήση των οποίων είναι δυνατό να γενικευθεί.

Β8.  Η εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη και υποστήριξη ελληνικού κλάδου πληροφορικής στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για την πληροφορική.

Β9.  Ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων του ελληνικού κλάδου Πληροφορικής και η εισήγηση μέτρων για το προσφορότερο πλαίσιο συναλλαγής του ελληνικού δημοσίου με τις ξένες εταιρίες προϊόντων πληροφορικής.

Β10.  Η εισήγηση μέτρων για θέματα δικαίου πληροφορικής. Η μελέτη των επιπτώσεων από την εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής στο εργασιακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Το αυτοτελές Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Α.Π. υπάγεται στον Προϊστάμενο της Υ.Α.Π. και οι αρμοδιότητες του είναι :

1.  Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων και η ενημέρωση του συστήματος τεκμηρίωσης.

2.  Η τήρηση και ενημέρωση των φακέλων του αρχείου.

3.  Η μηχανική ή ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων, η διακίνηση αλληλογραφίας και αναπαραγωγή των εγγράφων και εντύπων.

4.  Η κάλυψη της θέσης του γραμματέα του Τεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και παροχή γραμματειακής συνδρομής σε ΤΕΣΥΠ, ΚΥΣΥΠ και Τεχνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

5.  Η παροχή πληροφοριών σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υ.Α.Π.

6.  Η τήρηση και η ενημέρωση της βιβλιοθήκης με έντυπο και λοιπό ενημερωτικό υλικό που αναφέρεται σε θέματα πληροφορικής.

7.  Η γραμματειακή υποστήριξη όλων των Διευθύνσεων της Υ.Α.Π. και η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Υ.Α.Π. και το επιστημονικό της προσωπικό.