Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Θεσμικό πλαίσιο ΥΑΠ

Σύσταση Υπηρ. Μηχ/σης & Υπολογ. στο Υπ. Π. & Κ.Π.

Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως

Διάρθρωση ΥΠ.Π.Κ. & Οργανισμός Υπηρεσιών - Διάρθρωση & Αρμοδιότητες της Δ/νσεως Ερευνών & Μηχ/σεως

Σύσταση ΥΑΠ

Οργανισμός Υπηρ. ΥΠ.Π.Κ.

Τροποποίηση Οργαν. Υπηρ. ΥΠ.Π.Κ.

Τροποποίηση Οργαν. Υπηρ. ΥΠ.Π.Κ.

Αρμοδιότητες ΥΑΠ (Αρχή Πιστοποίησης)